Obchodní podmínky pro Festival bylinek, kávy a čaje

obchodní podmínky pro prodej vstupenek na vzdělávací akci Festival bylinek, kávy a čeje prostřednictvím internetového prodeje prováděného Ing. Šárka Laštovičková

1. Úvodní ustanovení

1.2 Fyzická osoba Ing. Šárka Laštovičková, se sídlem Za Nádražím 292, Suchdol nad Odrou, 742 01, IČ 70613052, dále také jen “Organizátor”, vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na vzdělávací akci Festival bylinek, kávy a čaje, konající se 13. dubna 2019 v Novém Jičíně.

2. Prodej vstupenek

2.1 Organizátor činí prostřednictvím svých webových stránek výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), se nepoužije.
2.2 Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Navrhovatel“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Organizátora, dostupného ze stránek www.njfest.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci (dále také jen “Objednávka vstupenek”).
2.3 Objednávkou vstupenek dává Navrhovatel souhlas s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami uvedenými na webové stránce www.njfest.cz. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy.
2.4 Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Organizátorem, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Organizátora na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenek.
2.5 S ohledem na charakter a cenu akce se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. NOZ.
2.6 Kupní cenu je možno zaplatit online platební kartou nebo převodem z účtu na základě vystavené faktury. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 14 dnů od data vystavení faktury.

3. Cena Vstupenek

3.1 Cena celodenní vstupenky je 390 CZK do 15.3.2019. Od 15.3.2019 bude cena navýšená na 490 Kč.
3.2 Při nemožnosti účasti Účastníka na vzdělávací akci má Účastník nárok na vrácení 80 % uhrazené ceny vstupenky, a to při uplatnění tohoto práva u Organizátora nejpozději do 1. dubna 2019. Později se zaplacená částka za vstupenky nevrací a je možná pouze změna účastníka podle čl. IV. II těchto obchodních podmínek.
3.3 Součástí vstupenky na akci je dále oprávnění k zakoupení vstupenky na každý z workshopů pořádaných v rámci výše specifikované akce. Podrobnosti a ceny vstupenek na workshopy budou průběžně uváděny na stránkách www.NJFEST.cz a v newsletterech. Počet vstupenek na jednotlivé workshopy je omezen, po vyčerpání kapacity oprávnění k zakoupení vstupenek na workshopy zaniká bez náhrady. Nákup vstupenek bude na místě konání.
3.4 V případě zrušení akce náleží kupujícím plná náhrada ceny vstupenek.

4. Objednávka vstupenek prostřednictvím webové stránky

4.1 Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému.
4.2 Vstupenka je vázána na účastníka, fyzickou osobu, uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky. Účastníka lze na žádost změnit, nejvýše však dvakrát. Žádost o změnu účastníka je možno bezplatně podat nejpozději dne 10. dubna 2019.

5. Osobní údaje

5.1 Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Organizátor shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Organizátor prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel vstupenek tímto dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů Organizátorovi za účelem administrace Objednávky vstupenek a zasílání newsletterů týkajících se Festivalu bylinek, kávy a čaje.

5.2 Zákazník souhlasí s nahodilým zachycováním své podoby prostřednictvím fotografií a audiovizuálních záznamů z Festivalu a s rozšiřováním těchto záznamů za účelem propagace Festivalu a Organizátora, a to zejména na Webové stránce a Facebooku Organizátora.

6. Účinnost obchodních podmínek

6.1 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

6.2 Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2019.

6.3 Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

6.4 Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Závazky Organizátora vůči Navrhovatelům stejně jako případné nároky Navrhovatelů vůči Organizátorovi se promlčují ve lhůtě jednoho roku.
7.2 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah čl. III těchto podmínek, zejména cenu vstupenky.
7.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
7.4 Pro vztahy s mezinárodním prvkem se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

8 Reklamační řád

8.1 V případě reklamace nás prosím kontaktujte na info@njfest.cz